جمعه , 03 اردیبهشت 1400

 

فرم های مربوط به امور پایان نامه

 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-ارديبهشت ۹۴                       doc                         pdf
 توصیه به دانشجويان كارشناسي ارشد  doc  pdf
 راهنماي نگارش پايان نامه(پروپوزال)   doc  pdf
 فرم طرح تحقیق Proposal-درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد  doc  pdf
 تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(doc)    doc  pdf
 تصويب نامه فارسي  d oc  pdf
فرم ثبت و توصيف پايان نامه do c  pdf
form-gozaresh-pishrafte-kar-payannameh-1561 (2).docx doc pdf
nam sahihe daneshgah dar maghalat doc pdf
 008-1-form-mojaveze-sherkat-kargah-dakheli129 (1).docx doc pdf
 
فرم های مربوط به اعضای هیئت علمی 
001-1-form-alef-shenasnameh-tarh116 (1).rtf doc pdf
 002-1-form0-pishnahad-tarh118 (1).doc doc pdf
 003-1-form-1-gharardad-pajooheshi120 (1).doc doc pdf
 form-taahodnameh-enteshar-maghaleh-1447.docx doc pdf
008-1-form-mojaveze-sherkat-kargah-dakheli129 (1).docx
doc pdf
 010-1-form-gozaresh-ertegha-asatid133.rtf doc  pdf
 porseshnameh-pajooheshgaran-1745.doc doc pdf 
jadval-emtiaz-pajooheshgaran-1744.doc doc pdf
 form-kargah-ravesh-tahghigh171.pdf doc pdf